המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הגנת הצומח

תכשירים להדברת בוגרים של הלקטית ורודה עונת 2017

התכשיר טלסטאר יעיל יותר מהתכשירים שנבדקו, ולא הצלחנו למצוא תכשירים נוספים שקוטלים, ביעילות, את בוגרי ההלקטית הורודה. התכשירים פרוקליים וורטימק אינם יעילים נגד עשי הלקטית ורודה. גם התכשירים רימון פאסט ואימידן הראו יעילות נמוכה. לא נראה שהוספה של אימידן לטלסטאר האריכה את משך הפעולה של טלסטאר. התכשיר אצטאסטאר נמצא יעיל, אך קצר פעילות בהשוואה לטלסטאר.

מטרת הניסויים: בדיקת תכשירים להדברת בוגרים של הלקטית ורודה

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

השמדת הזחל הוורוד ע"י פגיעה בהלקטי הכותנה הירוקים לאחר הקטיף באמצעות קיצוץ בכלים שונים

בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת הנגיעות בהלקטית הורודה )זחל וורוד( בשדות הכותנה בארץ. זחלי המזיק חודרים לתוך הלקטי הכותנה הירוקים שמשמשים להם בית גידול. הזחלים חורפים בהלקטים אלו שנשארים בשדה ובתחילת האביב הבא מגיחים כבוגרים. פגיעה בהלקטים במהלך קיצוץ הצמחים עשויה להרוג את הזחלים, להאיץ את תהליך הריקבון של ההלקטים ולהפחית את סיכויי הזחלים לשרוד את החורף. על מנת לצמצם את מעבר המזיק מעונה אחת לשנייה נבדקה בשני שדות יעילותם של כלים שונים בקיצוץ ההלקטים הירוקים שנשארים על הצמחים אחרי הקטיף. הכלים שנבדקו היו עקרנים שונים (עקרן בן דור רגיל 4 סכינים, 8 סכינים ומשופר 20 סכינים), קומביין ירק ומכסחה.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים עונת 2017

ההדברה הכימית של ההלקטית הורודה מכוונת, בעיקר, לבוגרים של המזיק. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהביצים, ברובן, מוגנות על ידי עלי הגביע, ואין לנו תכשירי הדברה בעלי לחץ אדים גבוה שיכולים לפגוע בהן. בנוסף, הזחלים שבוקעים מן הביצים חודרים תוך זמן קצר אל ההלקטים, ושם מתפתחים עד יציאתם להתגלמות. בשנים האחרונות יצאו משימוש תכשירים שקטלו את הבוגרים ונשארנו עם מבחר מצומצם מאוד, שכולל, רק פירתרואידים ותכשירי מתומיל. בניסויים וגם בשטח ראינו הבדלים ביעילות ההדברה של פירתרואידים שונים. ניסוי זה נועד לבחון את השאלה אם אכן יש הבדלים ביעילותם.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

בחינת סיפי נזק לכנימות עלה בכותנה- 2017

בניסוי אולחו צמחי כותנה ברמות שונות של כנימות עלה בשלושה מועדים. לטיפול היתה השפעה מובהקת על מספר הכנימות המצטבר בכל טיפול, ועל יבולהכותן הגולמי.

הקשר בין מספר הכנימות המצטבר ליבול הסיבים היה מובהק, יבול הסיבים ירד ככל שעלה מספר הכנימות על העלה.

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימה

תנשמית האביב Helicoverpa armigera, המכונה "הליותיס", היא מין עש ממשפחת התנשמיתיים הפוגע בגידולים חקלאיים רבים. המזיק מקים 4-5 דורות בשנה. נזקו גדול, כיוון שהוא עובר מאבר פרי אחד למשנהו אף לפני שגמר לאכול את הראשון וכך פוגע ב- 4-5 אברי פרי. כיום משמשים להדברת המזיק תכשירים חדשים,  שמשך פעילותם מיישום ועד הדברת המזיק ארוך יותר.

שאלות המחקר:

לענות במידת האפשר על השאלה "כיצד ובאיזו מידה משפיעה פגיעת הליותיס בכותנת פימה מזן גוליית 6 בשלב תחילת ייצור אברי הפרי על ייצור וצבירת הלקטים" וליתר פירוט:

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 1, 2018 - 00

מימשק עמידות של מזיקי הכותנה העיקריים לתכשירי ההדברה - 2016

בשנים האחרונות מוגדר הזחל הורוד (או ההלקטית הורודה) כמזיק החמור ביותר של הכותנה בארץ. בעונות שעברו, נגרמו נזקים, לעיתים קשים, אפילו לאחר טיפולים רבים בפיריתרואידים (בעיקר בסיפרמטרינים). מטרת המעקב היא לבדוק האם חוסר היעילות בהדברת המזיק הוא כתוצאה של עמידות המזיק לתכשירים הייעודים סיפרמטרין (סימבוש או טיטאן), ביפנתרין (טלסטאר או אטלס), כלורפיריפוס (דורסן/דורסבן) ומתומיל (לאנט, מתומקס).

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

מחלות מועברות בקרקע בכותנה - מחקר הקדמי- 2016

גידול הכותנה בישראל משתנה במשך השנים כתלות במצב המים הזמינים להשקיה, איכות הסיבים והמחירים אותם ניתן לקבל בשוק העולמי. בין השינויים הבולטים שקרו למשק הכותנה בישראל ניתן לראות את הירידה בשטחי הגידול של הטיפוס אקאלה לעומת עליה בגידולי זני הפימה. בשנת 2006 נכנס שחקן חדש בדמות מיכלוא בין-מיני האקאלפי. יחד עם העלייה בהיקפי
גידול זני הפימה עלתה גם שכיחות הנזקים הנגרמים מגורמי מחלות קרקע. משורשי צמחים נובלים וגם מצמחים בריאים מבודדות פטריות מסוגים שונים. הפטרייה הבולטת בתדירות הגילוי היא Macrophomina phaseolina המוכרת כגורמת לנבילה של צמחים ממשפחות בוטניות שונות כולל כותנה.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

הדינמיקה של חרקים מזיקים בשדה כותנה ובחינת האפשרות להדברה דיפרנציאלית

בשנים האחרונות הופיעה האפשרות לבצע פעילות ומדידות שונות בשדה באופן ממוקם, דהיינו לזהות את מקום המדידה במרחב השדה לפי קואורדינטות. מנתונים שראינו ממקומות אחרים בעולם הסתבר, שניטור חרקים בנקודות שונות בשדה תוך סימון מיקום המדידות איפשר למקבל ההחלטות לקבוע שאין צורך לרסס את כלל החלקה אלא ניתן להסתפק בריסוס של חלק ממנה בלבד. בנוסף, מעקב ממוקם בשדה יכול לשפוך אור על הדינמיקה, הכיוון והקצב של החדירה של חרקים מזיקים לשדה. כך ניתן גם להבין טוב יותר את ההשפעה של גורמי סביבה שונים, כמו גידולים שכנים, על דינמיקה זו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

תצפיות עם התכשיר פקטי פרו - פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס- 2016

בחינת היעילות של התכשיר פקטי פרו, פרומון ל"בלבול" ההלקטית הורודה בפורמולציה לריסוס.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימה

תנשמית האביב Helicoverpa armigera , המכונה הליותיס, היא מין עש ממשפחת התנשמיתיים הפוגע בגידולי חקלאיים רבים. נזקו גדול, כיוון שהוא עובר מאבר פרי ראשון לשני אף לפני שגמר לאכול את הראשון. נוהל הדברת המזיק גובש בכותנה לאורך השנים והוא מתבסס על ניטור קטעים של מטר-שורה של הכותנה לנוכחות זחלי וביצי המזיק ע"ג עלי הצמח הצעירים ועל אברי הפרי. נקבע סף נגיעות לטיפול של 2 זחלים/מטר-שורה בשלב טרום הלקטים ו-זחל אחד/מטר לאחר מכן, עד סוף יולי. כיום משמשים להדברת המזיק תכשירים חדשים, שמשך פעילותם עד הדברת המזיק ארוך יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00