המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הדרכה

קול קורא למחקרים בענף הכותנה

קול קורא להצעות מחקר בענף הכותנה
קיץ 2023
לחקלאים, חוקרים ומדריכים,
הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בענף הכותנה לשנת 2023 , עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה
ליעדי הענף.
את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא.
לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף את סיכום עדכני של עיקרי התוצאות והממצאים של הניסוי או
התצפית .
את הצעות המחקר, הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים, יש לשלוח בפורמט דיגיטאלי בלבד
עד לתאריך 01.02.2023 יום רביעי בשעה 12:00 .
לא יהיו כל דחיות של הגשת הצעות מחקר לאחר מועד זה!!!