המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ממשק גידול

טיפולים לזירוז שילוך בכותנת פימה- 2016

בחוות הגד"ש לניסויי שדה שבגליל מערבי נבחנו בעונת 2016 מספר תכשירים לזירוז שלכת במינונים ושילובים שונים בהשוואה לביקורת ללא תוספת מזרז שילוך. הטיפולים ניתנו על שטח עם צימוח מרוסן ובתנאי אקלים מיטביים. בבוקרם של מועד היישום השני והקטיף נאספו מקטע נתון בכל חלקה כל העלים שנשרו. העלים יובשו בתנור ונשקלו. ונשקלו. השילוב של מזרז השלכת "טורבו" בישום הראשון וקוטל רחבי העלים "אור" בישום השני השיר את מספר העלים הרב ביותר, אך לא נבדל סטטיסטית מהטיפול המקובל של "דרופ אולטרה" 60 סמ"ק/ד' ביישום הראשון --30 סמ"ק/ד' ביישום השני. לא נמצא הבדל בין הטיפולים והביקורת בכמות שסברי העלים בסיבים שנופטו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השפעת משטר ההשקייה על חוזק הסיבים בכותנת אקלפי- 2016

כותנה מכלוא בן-מיני ("אקלפי") מהזן 1432 נזרעה ב- 11/04 בחוות הגד"ש גליל מערבי. והנבטה ע"י גשם שירד לאחר ובסמוך לזריעה. 18 טיפולי השקיה מחולקים ל- 3 רמות מים (השקיה מלאה (כ- 160 מ"מ), השקית עזר (כ- 160 מ"מ) ובעל "מתוגבר" (כ-50 מ"מ) פוצלו ל-3 חלקות. חלקות קטנות 6 חזרות לכל טיפול שנקטפו ביד.
הטיפולים כללו תשעה זוגות של טיפולי השקיה, בכל זוג טיפולים היה ההבדל מועד תחילת ההשקיה: מוקדם ומאוחר. ב- 8 מתוך 9 זוגות הטיפולים היו הסיבים בטיפול המאוחר חזקים מאשר של בן זוגושתחילת ההשקיה שלו הייתה מוקדמת יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

שילוך מוקדם מול שילוך מקובל בכותנת פימה- בני דרום 2016 פימה

בניסוי זה בחנו את ההשלכה של הקדמת מועד השילוך בהשוואה להמלצה המקובלת בכותנת פימה. טיפול השילוך המוקדם ניתן כאשר שיעור ההלקטים הפתוחים בשדה עמד על 49.5%, כאשר בטיפול המקובל שניתן שבוע אחר כך הגיע שיעור ההלקטים הפתוחים ל-76%.

לא נמצא הפרש מובהק בין השילוך המוקדם למאוחר ביבול.

כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים עד הקטיף, בין השילוך המוקדם למאוחר באחוז ההלקטים הפתוחים ובמספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון (בעמדה ראשונה). 

היבול בחלקה נמוך, כפי הנראה בגלל מחלת קרקע שאפיינה השנה חלקות פימה רבות. קיים מתאם גבוה מאוד בין אחוז ההלקטים הפתוחים לבין מספר המפרקים מעל הלקט סדוק עליון.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

ניתוח נתוני חלקות פימה עונת 2016

בעבודה זו סוכמו נתוניהם של 119 חלקות פימה שגדלו בעונת 2016 ומהן נאספו נתונים לגבי הפעילויות והמדידות שבוצעו במהלך העונה ותוצאות היבול והאיכות.

שנת 2016 אופיינה בכך שחלקות פימה רבות סבלו ממה שנראה כמחלת קרקע, כפי הנראה מקרופומינה מה שפגע קשות ביבול בחלק מהשדות.

עיקר הניתוח הוקדש לנסיון לשפוך אור על ארועי 2016.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

השקיית זני פימה בעונת 2016

בנסוי זה נבדקו 4 זני פימה ב 3 רמות השקייה. בשדה הנסוי נפגע הצמח קשות והיבול הגולמי עמד על כ 270 ק"ג גולמי לדונם בלבד. הצמח היה נמוך במיוחד ונפגעו מספר ומשקל ההלקטים. הפגיעה זוהתה כבר בשלבי הגידול המוקדמים, ובאמצע יוני נשלחו בדיקות שאבחנו מספר מחלות קרקע. נסוי זה לא תורם לנו ידע לשיפור ההשקייה בזני הפימה, אך מלמד שטפולי ההשקייה, כפי שנתנו בנסוי, והזנים שנבחנו, לא סייעו בהתמודדות עם הבעיה. נתונים שנאספו מחלקות כותנה רבות בעונת 2016 הצביעו בן השאר על כך שהפגיעה בפימה היתה קשה במיוחד כאשר הכותנה נזרעה על גבי כותנה. נראה שהאקלפי שנזרע ע"ג כותנה לא נפגע.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

הדינמיקה של חרקים מזיקים בשדה כותנה ובחינת האפשרות להדברה דיפרנציאלית

בשנים האחרונות הופיעה האפשרות לבצע פעילות ומדידות שונות בשדה באופן ממוקם, דהיינו לזהות את מקום המדידה במרחב השדה לפי קואורדינטות. מנתונים שראינו ממקומות אחרים בעולם הסתבר, שניטור חרקים בנקודות שונות בשדה תוך סימון מיקום המדידות איפשר למקבל ההחלטות לקבוע שאין צורך לרסס את כלל החלקה אלא ניתן להסתפק בריסוס של חלק ממנה בלבד. בנוסף, מעקב ממוקם בשדה יכול לשפוך אור על הדינמיקה, הכיוון והקצב של החדירה של חרקים מזיקים לשדה. כך ניתן גם להבין טוב יותר את ההשפעה של גורמי סביבה שונים, כמו גידולים שכנים, על דינמיקה זו.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

סיכום ניסוי השפעת מועד השילוך בכותנת פימה על יבול ואיכות הכותן

בשנים האחרונות גודלו בישראל בעיקר זני פימה. מיצוב הכותנה הישראלית מזני הפימה בשוק העולמי דורש הקפדה גדולה על שמירת האיכות.

מטרת העבודה היא לחזור לבחון את השפעת מועדי השילוך ומינון החומרים דרופ אולטרא וטורבו על יבול ואיכות הסיבים על פי הגישה שהוצעה בקליפורניה בהשוואה לגישה המקובלת בישראל.

תאריך פרסום המחקר: 
ראשון, ינואר 1, 2017 - 00

הדברת עשבים בכותנה- ניסויי שדה 2015

נבחנה השפעת חומרים ביישום קדם הצצה על דו גידול המושקה בטפטוף בהשוואה לדו גידול המושקה בקו צועד, על השפעתם על התפתחות הכותנה בפרט והדברת העשבים בכלל.

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2016 - 00

הערכת יעילות השקיה באמצעות צילומים תרמיים ברמה חצי מסחרית

גידול כותנה דורש השקיה בכמות מים גדולה על מנת להשיג יבול גבוה. כיום, השיטה הטובה ביותר להכוונת השקיה במהלך שלב מילוי ההלקטים מבוססת על מדידות פוטנציאל מים בעלה (פמ"ע) של מספר צמחים בודדים בכל חלקה באמצעות תא לחץ. בשל המורכבות בביצוע מדידות אלו, חקלאים רבים נמנעים מהן וקובעים את כמויות ההשקיה בהתאם ללוחות ההשקיה והתנאים המטאורולוגיים בלבד.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

מבחן זנים ארצי בכותנה - 2015

מבחן הזנים הארצי המתקיים מדי שנה הוא שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו זנים חדשים של כותנת פימה, וזני מכלוא בין מיני.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00