המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ממשק גידול

הערכת השימוש בתצלומי לווין לצורך הגברת יעילות השקיה בכותנה 2015

הגברת היעילות בהשקית כותנה מחייבת קבלת נתונים מכלל שטח טקט ההשקיה ולא מנקודות בודדות כפי שיכול להתבצע במדידות של תא לחץ. לצורך כך, בחנו שיטת העבודה המשתמשת באיסוף נתונים ממספר קטן של טקטים וכיול הדמאות לווין כך שיציגו את הנתונים לכל הטקטים באזור המחקר. העושה שימוש בערוצי האינפרה- אדום- קרוב ,NDWI תוצאות של שלוש שנות המחקר מראות שמדד והאינפרה-אדום-בינוני, הוא הטוב ביותר למטרה זאת, ואחוז הטעות קטן מ 8%- , כמקובל במחקרים כאלו. העלות למוצר כזה מוערכת כ- 2-4 ש"ח לדונם לעונת גידול, כאשר עליה במספר הדונמים, תקטין את העלות לדונם.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השפעת טמפרטורות גבוהות על יבול ואיכות כותנת פימה 2015

בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתנאי הסביבה, המשפיעים ישירות על כושר היצור של הגידולים החקלאיים ואיכות התוצרת.מוצא הכותנה הוא מאזורים המאופיינים באקלים חם, אולם טווח הטמפרטורות האופטימאלי להתפתחות וצבירת יבול בכותנה הוא מתון למדי, 20-30 מ"צ. טמפרטורות שמעבר לתחום אופטימאלי זה הנן שכיחות ביותר באזורי גידול הכותנה בעולם, כולל בישראל, במהלך תקופת הפריחה והתפתחות ההלקטים. טמפרטורות כאילו פוגעות בגידול הכותנה במגוון צורות ובהן: ירידת קצב ההטמעה, הגברת נשימה, עיכוב תהליכים מטאבוליים, פגיעה בהאבקה וחנטה, ירידת קצב צבירת החומר היבש, ובסופו של דבר גם פגיעה ביבול.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

התאמה וכיול ערכי חנקן בפטוטרות כותנה מזנים ג- 5 , ג- 9 באמצעות מכשיר שדה לבדיקות של יסודות הזנה

זה שנים רבות שמשתמשים בכותנה בבדיקת פטוטרות על מנת לזהות מחסורי הזנה. לצורך זה פותחו בעבר עקומות כיול ליסודות המאקרו N , P , K המאפשרות דגימה בשדה ושליחת הדוגמא לבדיקת מעבדה, תהליך זה לוקח 3-7 ימים עד לקבלת התוצאה לגיבוש החלטה על המשך הדישון בחלקה. ברור כי זמינות מיידת של התוצאה היא קריטית לקבלת החלטות טובה יותר וכמובן כלכלית יותר. 

עקומות אלו שפותחו בעבר ושימשו אותנו שנים רבות הן על בסיס זני האקלה הישנים, עד היום לא נעשה עדכון יסודי והתאמה לזנים החדשים, הפימות, המכלואים ואנו ממשיכים להתבסס על העקומות הישנות.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השפעת הקדמת מועד השילוך על כותנת פימה 2015

מטרת הנסוי היתה לבחון את ההשפעה של שילוך מוקדם, באחוז הלקטים פתוחים נמוך מהמקובל, על היבול ואיכותו, כשהמגמה היא להגיע להקדמת השילוך והקדמת הקטיף. מאחר שלאחר הקטיף הראשון, המוקדם, ירדו גשמים מרובים שהביאו לנפילה של כותן לקרקע, לדחיית הקטיף הרבה מעבר למתוכנן ולפגיעה בטיב הסיבים, לא ניתן היה להשיג את מטרת הנסוי הראשונית. לכן הפך הנסוי לבדיקת השפעת הגשם על מצב גלילי הכותן הקטוף  ועל היבול ואיכותו. נמצא מתאם  גבוה בין אחוז ההלקטים הפתוחים לבין מספר המפרקים שבין הלקט סדוק עליון למפרק אחרון "בר קטיף". לחות הגלילים שנקטפו לאחר הגשם היתה גבוהה יותר, במובהק.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

סיכום ניתוח חלקות כותנת פימה 2015

מימשק  גידול הכותנה בפועל הינו תולדה של נסויי שדה וניסיון שנצבר אצל חוקרים, מדריכים, אנשי חברות מסחריות ואצל החקלאים, שלהם תרומה גדולה מאוד לנושא. במרבית המשקים, מושקע מאמץ גדול ברישום מידע על כלל הפעילויות  שבוצעו בחלקות הגידול השונות. חומר זה, מוצג בדרך כלל כממוצעים בסיכום המקצועי של הענף. אולם באמצעות ניתוח הממוצעים בלבד לא ניתן להפיק את מלוא המידע הטמון בנתונים הללו. בכלכלה, ברפואה, ומן הסתם גם במחקרים אקדמיים אחרים, נעשה שימוש  בשיטות של ניתוח נתונים שנאספים ממקורות שונים, כדי להגיע למסקנות מקצועיות.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

השקיית זני פימה בעונת 2015

בנסוי  נבחנו 3 זני פימה: "גוליית 4 ", " גוליית 7 "  ו"גוליית 9 " , ב  3 טפולי השקייה, שהתמקדו בתקופה שמתחילת הפריחה ועד גמר ההשקייה. טפול ההשקייה המתון הושקה על פי הקריטריונים המקובלים כיום והטפולים האחרים הושקו בכמות מים גבוהה ונמוכה ביחס לטפול המתון. נמצא יתרון יבול, לא מובהק, של כ 4 אחוז לזן "גוליית 9 " בהשוואה לזן "גוליית 4 ". גובה הצמח  המירבי לא היה שונה בין הזנים שנבחנו. חוזק הסיב בזן "גוליית 9 " גבוה במובהק בהשוואה לאחרים. לטפולי ההשקייה  היתה השפעה מובהקת על גובה הצמחים, והיבול. מנת מים גבוהה יותר  יצרה צמח גדול יותר ויבול רב יותר. ככל שמנת המים עלתה הואט קצב פתיחת ההלקטים.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

בדיקת ההשפעה של טפולי אשלגן על חוזק הסיבים של כותנת אקלפי 2015

חוזק של סיבי המכלואים פימה-אקלה, הגדלים בהיקף של עשרות אלפי דונמים בישראל, נמוך בהשוואה לחוזקם בחוץ לארץ. החוזק הנמוך פוגע בביקוש לסיבים אלה ולוחץ את מחירם כלפי מטה. מהספרות עולה שהזן הוא הגורם הדומיננטי בקביעת חוזק הסיב והוא מסביר 80 אחוז מהשונות של פרמטר זה. יחד עם זאת לגורמי סביבה ומימשק כמו דישון והשקייה מתאימים, השפעה על  אורך הסיב  וחוזקו.  מנתוח קובץ נתוני  גידול  מ 2013  עולה שניתן להסביר חלק משמעותי מאוד של השונות בחוזק הסיב על ידי הערכים של רמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בפריחה. חוזק הסיב עולה ככל שרמת הזרחן והאשלגן בפטוטרות בתחילת הפריחה גבוהים יותר.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

סיכום ניסוי בבחינת ריסוסי עלווה באשלגן על חוזק סיבי כותנה בזני מכלוא

רווחיות גידול המכלואים פחתה בשנתיים האחרונות, עקב הגדלת פער המחירים בין סיבי הפימה לסיבי המכלוא. ולכן בשנת 2015 לא גודל בגליל העליון דונם אחד של זני מכלוא. סיבי כותנת המכלוא קצרים יותר מאשר סיבי הפימה וחזקים פחות ובכך נעשים פחות אטרקטיביים בפלח השוק אליו מכוונת הכותנה הישראלית בחו"ל.

על פי מחקרים רבים שבחנו גורמים משפיעים על  חוזק הסיבים (1,2,3) נמצא שלאשלגן יש תפקיד חשוב בהובלת מוטמעים לסיבים ולהתארכותם, בזכות השפעתו על הטורגור בסיב. מטרת הניסוי היא לבחון את השפעת ריסוסי עלווה בחנקת אשלגן על חוזק הסיבים בשלושה מכלואים, שחברת הזרע בחרה לקדם.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00

סיכום ניסוי השפעת מועד השילוך בכותנת פימה על יבול ואיכות הכותן

מיצוב הכותנה הישראלית מזני הפימה בשוק העולמי דורש הקפדה גדולה על שמירת האיכות. דרגת האיכות כפי שנקבעת במיון הידני וב- HVI מתבססת על צבע הסיבים ומידת הלכלוך בהם. צבע הסיבים נקבע על פי תכונות הזן, אך לתנאי הסביבה השפעה גדולה עליו.

מטרת העבודה- לבחון את השפעת מועדי השילוך ומינון החומרים על היבול ואיכות הסיבים על פי הגישה שהוצעה בקליפורניה בהשוואה לגישה המקובלת בישראל.

תאריך פרסום המחקר: 
חמישי, דצמבר 31, 2015 - 00