המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ממשק גידול

מיפוי עשבים בשדה כותנה 2014

לעבודה מספר מטרות , הראשונה היתה למפות את העשבים בקטעי שדה, תוך אבחנה בין העשבים שבין שורות הכותנה לאלה המופיעים על שורות הכותנה.

מטרה נוספת היתה לבחון , באופן ראשוני, עד כמה הפעילויות שבוצעו כנגד העשבייה הצליחו להקטין את כמות העשבים שנותרו בשדה ערב הקטיף.

בשני קטעי השדה שבחנו, תוך סומנו העשבים ב  10-11 סגמנטים שאורך כל אחד מהם 5 מטר. בשדה נמצאו 2 סוגי עשבים בלבד: דטורה וחלבלוב. כמות החלבלוב היתה גבוהה פי כמה בהשוואה לדטורה וגם מרחבית החלבלוב היה פרוש על פני כמעט כל הקטעים שסומנו, בעוד שהדטורה הופיעה רק בכרבע מהקטעים שסומנו.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

בחינת משטרי השקייה בכותנת פימה "גוליית 4" עונת 2014

ניסוי ההשקייה של כותנת פימה, זן גוליית 4, נועד לבחון את ההתאמה של ההמלצות לגידול כותנה המקובלות כיום לזני פימה חדשים ממשפחת "גוליית".הנסוי כלל 6 טפולי השקייה ונמדדו בו הפרמטרים המשמשים להכוונת ההשקייה : גובה, קצב צימוח ומתח מים בצמח. התוצאות מצביעות על כך שההמלצות הקיימות מתאימות ככל שמדובר בגובה הצמח הרצוי בשלב של 1 פרח למטר, ולקצב הצימוח הרצוי בתקופה הקריטית של כ 3 שבועות לאחר שלב זה. מאידך גיסא הנסוי מלמד שמתח המים המומלץ למחצית השניה של חודש יולי גבוה משמעותית בהשוואה למתח המים המיטבי שנמצא בנסוי, בערכים מוחלטים.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

בחינת האפשרות להקטנת עלות דישון בכותנה על ידי שימוש בתוצרים של בוצת קולחין

במשך 3 עונות גידול נבחן השימוש בחומרים אורגניים שהם תוצרי טהור של בוצת קולחין כתחליף לדישון כימי, בגידול כותנה. כמו כן , ב 2 עונות, נבחנה השאלה האם החומרים האורגניים יתרמו להזנת חיטה שנזרעה לאחר הכותנה ללא תוספת של דישון כלשהוא.

ניתן לומר ששימוש בחומרים אורגניים שיושמו לפני זריעת הכותנה במינון של 5 מ"ק\ד'  החליפו באופן מלא דישון כימי שיושם דרך מערכת הטיפטוף כמקובל בגידול כותנה, והמשיכו לתרום ליבול חומר יבש של חיטה שנזרעה לאחר הכותנה.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

מבחן זני כותנת מכלוא בין מיני, במשטרי השקיה שונים, מזרע 2014

מטרות ניסוי השקיה זה, שנערך בקיבוץ מזרע היו מציאת זן של כותנת מכלוא בין מיני, בעל היבול והאיכות הטובים ביותר, המתאים לגידול באזור ומציאת משטר השקיה מיטבי בטפטוף לגידול כותנה זו והעלאת רווחיות הגידול ע"י חסכון בתשומות ועליה ביבול מבלי לפגוע באיכותו.

בניסוי שני גורמים: זן וטיפול השקיה. הזנים היו: 1432, 690, 701, 1639. כולם של חברת הזרע.

טיפולי ההשקיה היו:

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

התאמת ממשק השקית כותנה בעזרת תוכנת DIDAS

תכנון ההשקיה הינו כלי חשוב לשמירה על תנאי אספקת מים מיטביים. בשנים האחרונות עולה החשיבות לתכנון השקיה אופטימאלי. ככלל, השקיה בטפטוף מאפשרת שליטה באספקת כמויות המים הדרושות לנפח קרקע מצומצם וכך להקטין את איבודי המים הקשורים להתאדות ולחלחול לעומק.

תאריך פרסום המחקר: 
רביעי, דצמבר 31, 2014 - 00

כיול ערכי בדיקות חנקן בפטוטרות באמצעות מכשיר שדה לבדיקות של יסודות הזנה בשדה 2015

מטרות המחקר

• בדיקה של ערכי N-NO3 בפטוטרות עלי כותנה באמצעות נוזל פטוטרות סחוט טרי ובדיקתו באמצעות מכשיר Horiba NO3 meter .

• השוואה לבדיקה מסורתית של פטוטרות באמצעות ריכוז N-NO3 בח"י בפרוצדורה המקובלת במעבדה.

• יצירת נוסחת כיול לבדיקות השדה ושימוש בעקומות המומלצות הקיימות .

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2016 - 00

סיכום ניסוי בבחינת ריסוסי עלווה באשלגן על חוזק סיבי כותנה בזני מכלוא

מטרת הניסוי:

לבחון את השפעת ריסוסי עלווה בחנקת אשלגן על חוזק הסיבים בשלושה מכלואים, שחברת הזרע בחרה לקדם

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2016 - 00

סיכום ניסוי השפעת מועד השילוך בכותנת פימה על יבול ואיכות הכותן

מטרת העבודה

לבחון את השפעת מועדי השילוך ומינון החומרים על היבול ואיכות הסיבים על פי הגישה

שהוצעה בקליפורניה בהשוואה לגישה המקובלת בישראל.

 

תאריך פרסום המחקר: 
שישי, ינואר 1, 2016 - 00

בחינת השינוי באחוז כיסוי צומח באמצעות חישה מרחוק כאמצעי לבקרת השקיה בשדות כותנה

בקרת ההשקיה המקובלת בגידול כותנה בישראל היא באמצעות מדידת השינוי היומי בגובה של הצמחים עד אמצע חודש יולי. מחודש יולי ואילך בקרת ההשקיה מתבצעת על-פי מדידות של פוטנציאל מים בעלה בשעות הצהריים באמצעות תא-לחץ. אמצעים אלו נבחנו בעבר במספר רב של ניסויים ונמצאו כאמצעים טובים יעילים זולים ואמינים. אפיון מצב המים בשדה כולו נעשה באמצעות מדידה של מספר עלים והשדה כולו מושקה על-פי מדידות אלו. בשיטה זו לא נלקחת בחשבון השונות הקיימת בשדה וניתן לשער כי ערך פוטנציאל המים של העלים הנדגמים איננו מאפיין בצורה ראויה את מצב השדה כולו.

תאריך פרסום המחקר: 
שבת, ינואר 20, 2007 - 00

השקיה מופחתת של זני פימה – רגב 2003

בהתאם לניסויי השקיה שנערכו בעבר בגליל המערבי מאופיינת צריכת המים בכותנה בעקומת אופטימום ברורה המאפשרת הפחתה משמעותית בכמות המים הניתנת לכותנה מבלי שהיבול יפגע כמותית תוך חיסכון בתשומות נוספות ושיפור איכות הסיבים, יתר על כן מתן עודפי מים (בהתאם למבחן התוצאה) יגרום לפגיעה ביבול הן כמותית והן איכותית. כמו כן ידוע שלזנים שונים יכול להיות עקום אופטימום שונה. 
כניסתם של זני כותנה חדשים מצריכה אותנו לבדוק את אופן תגובתם למים בהשוואה לזנים המקובלים. 

תאריך פרסום המחקר: 
שני, ינואר 20, 2003 - 00