המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

השפעת טפולי פיקטר על היבול ויכולת הקטיף של כותנת פימה הגדלה בהשקייה ללא עקה - 2020

בשנים האחרונות נפגעו חלקות פימה רבות ממחלת המקרופומינה, שלעיתים הורידה את היבול ביותר מ 50 אחוז. הדרך המוצעת להתמודדות עם המחלה היא של "שילוב אמצעים" שאחד מהם הינו מניעת עקות ובעיקר עקות מים. בנוסף נמצא שכאשר צמח הכותנה גבוה ונפחו גדול השילוך קשה יותר וקצב הקטיף יורד מאוד, וממילא מחירו עולה. בדיקת השימוש בפיקס\פיקטר בכותנת פימה הניב תוצאות לא עקביות כאשר לעיתים נמצאה ירידה ביבול. בעונת 2019 בוצעו 2 תצפיות בשדות מסחריים ו 2 נסויים מסודרים במרסס גב. התוצאות הצביעו על צרופים של מועד ישום ומינון שעשויים לא רק לננס את הצמח אלא גם להעלות את היבול. נסוי זה נועד לזהות צרוף של מועד ומינון שיאפשרו גידול פימה בתנאים שופעים, כרצוי כנגד המקרופומינה, מבלי לפגוע בטיב הטפול במזיקים וביעילות השילוך והקטיף, ואולי אף להגיע לתוספת יבול. למדנו שגובה הצמח בסוף העונה הושפע מהמינון ולא ממועד היישום. כל טפולי הפיקטר הקטינו במובהק את משקל ח"י בגבעולים ובענפים. ישום הפיקטר במועד המאוחר הביא לתוספת יבול.

שמות החוקרים: 
אריה בוסק, מנחם אליה, עוז צעירי, יגב קילמן
תאריך פרסום המחקר: 
01/02/21
סוג מחקר: