המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

השפעת הסרת אברי פרי ראשונים בצמח על אופן הצימוח והיבול של כותנת פימה

תנשמית האביב Helicoverpa armigera, המכונה "הליותיס", היא מין עש ממשפחת התנשמיתיים הפוגע בגידולים חקלאיים רבים. המזיק מקים 4-5 דורות בשנה. נזקו גדול, כיוון שהוא עובר מאבר פרי אחד למשנהו אף לפני שגמר לאכול את הראשון וכך פוגע ב- 4-5 אברי פרי. כיום משמשים להדברת המזיק תכשירים חדשים,  שמשך פעילותם מיישום ועד הדברת המזיק ארוך יותר.

שאלות המחקר:

לענות במידת האפשר על השאלה "כיצד ובאיזו מידה משפיעה פגיעת הליותיס בכותנת פימה מזן גוליית 6 בשלב תחילת ייצור אברי הפרי על ייצור וצבירת הלקטים" וליתר פירוט:

  • האם מתקיים פיצוי לאברי הפרי החסרים?
  • אם כן- היכן מתקיים הפיצוי לאברי הפרי החסרים?
  • האם חלה פגיעה במשקל ההלקט הממוצע?
  • האם חלה פגיעה ביבול?
שמות החוקרים: 
אור רם, יורם שטיינברג ורוחי רבינוביץ'
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/18
סוג מחקר: