המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2020 -

נספח: הצעת מחקר מתומצתת

בנוסף ל"דף השער" יש להגיש עד שלושה עמודים נלווים מודפסים בעברית) בפונט דויד, ברווח 1.5 ובגודל אותיות של 12 נקודות (.

 1. סעיפי הצעת המו"פ המתומצתת:
 2. שם ההצעה.
 3. צוות ההיגוי אליו מוגשת ההצעה (הנהלת ענף הכותנה, הנהלות ענפים נוספות, מדען ראשי).
 4. מבוא ותיאור הבעיה, מטרת המחקר והתועלת הצפויה מביצועו כולל יתרונות טכנולוגיים וכלכליים.
 5. מידת ההתאמה של המחקר ליעדי הגידולים המופיעים בקול הקורא.
 6. תמצית תוכנית המחקר כולל שיטות וניסויים.
 7. שטח הפעולה של כל אחד מהמשתתפים במחקר.
 8. הסבר לסעיפי התקציב (במידת הצורך) .
 9. הערכה כלכלית במידה ונושא תוכנית המחקר מאפשר זאת.
 10. מימון שיש לחוקרים לנושא זה, או דומה לו, ממקורות תקציב שאינם מהנהלת ענף הכותנה  וכן האם תוכנית זאת או דומה לה הוגשה גם למקור מימון אחר.
 11. תוצאות מקדימות, אם ישנן, יוגשו בנפרד בתמציתיות על עמוד אחד לכל היותר.
 12. הצעות בנושאי מחקר נמשכות או בנושאים הקרובים לנושאי מחקר אשר בוצעו בעבר,  צריכות להיות מלוות בדו"ח מפורט של התוצאות שהושגו עד כה. דו"ח זה אינו מחליף את הדו"ח שיש להגיש להנהלת הענף.

כדי להקל על קריאת התוכנית - אנו ממליצים להדגיש את הכותרת בראש כל סעיף.