המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הזמנה להציע הצעות לקניית גרעיני כותנה בעונת 2019

לכבוד

מרכזי מזון

מכוני תערובת

רפתות

 

א.ג.נ.,

 

 

           הנדון:      הזמנה להציע הצעות לקניית גרעיני כותנה בעונת 2019

 

המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ ("המזמין") מזמינה בזה מרכזי מזון, מכוני תערובת ורפתות להגיש הצעה לקניית גרעיני כותנה.

המציע על פי הזמנה זו נדרש להציע מחיר עבור כמות וסוג גרעיני הכותנה שיש ברצונו לרכוש ("המציע").

כמות הגרעינים המשוערת המוצעת למכירה זו היא:

זן

כמות   בטון
ממנפטת סיבי הדרום

כמות   בטון

ממנפטת העמק

פימה

              800

800

אקלפי

1,200  

              800

 

 

 

 

 

 

מובהר בזאת כי הכמות המוצעת המפורטת לעיל הינה משוערת בלבד, אינה סופית ואינה מחייבת את המזמין. המזמין יוכל לשנות את הכמות המשוערת המפורטת לעיל, בכל עת, מבלי להודיע למציע על כך.

 

מחיר מינימום לטון פימה          1,160    

מחיר מינימום לטון אקלפי        1,160     

 

יש להציע מחיר במדרגות של 20 ש"ח לכל טון.

 

למרות האמור לעיל, מובהר כי כל הצעה זוכה לרכישת גרעינים עד כמות כוללת של 2,000 טון, תימכר למציע במחיר שהוצע, ואילו לגבי כל כמות גרעינים מעבר לכמות הנ"ל, תיערך התמחרות בין כל המציעים הרלוונטיים ואותה כמות תימכר למציע שיזכה בהתמחרות הנ"ל.

המחיר המוצע בגין כל טון גרעיני כותנה הינו מחיר בשער המנפטה, לא כולל מע"מ ואינו כולל הובלה.

מועד לתשלום עבור כל כמות הגרעינים שתסופק עד 30.11.19 יהא ביום 15.12.2019.
מועד תשלום לגרעינים שיסופקו לאחר 1.12.19 יהא ב- 15 בחודש שאחריו (שוטף + 15).

החיוב יתבצע על פי המשקל בפועל, משקל קובע הינו משקל ביציאה משער המנפטה.

בטוחות כמקובל במועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ.

המציע מתחייב לקלוט את הגרעינים ממחסן המנפטה מיד עם קבלת דרישה מהמנפטה אליו. מציע שלא יקלוט את כמות הגרעינים המגיעה לו במועד אשר נקבע בדרישה כאמור, יאבד את זכותו לקבלת כמות הגרעינים הנ"ל ויקנס בסכום של 300 ש"ח לטון כפיצוי מוסכם. המציע מצהיר כי סכום הפיצוי המוסכם הינו סביר בנסיבות העניין.

 

את ההצעות יש למסור לידי מלי שניצר במשרדי המזמין, מועצת הכותנה, הרצליה ב',
וזאת לא יאוחר מיום  26 באוגוסט 2019.

ניתן גם לשלוח בדואר רשום ו\או במייל ו\או בפקס, ולוודא טלפונית קבלת ההצעה במספר  טלפון 09-9604003.

 

ההצעה תהיה בתוקף לכמות, לזן הגרעינים ולמנפטה על פי הפירוט בהצעה זו.

למען הסר ספק מודגש בזאת כי הזמנה זאת אינה ולא תתפרש בשום מקרה כעריכת מכרז. גם במקרה והמונח "מכרז" מופיע במסמכי ההזמנה, לא יחשב ולא יהווה הדבר אישור או ראיה לכך שנערך מכרז שכן אין מסמך זה ואין הזמנה זאת מהווה מכרז ו/או מעין מכרז ודיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ועל בחירת המציע.

 

המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה אחרת כלשהי והכרעה בנושא זה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם רואים את המציע כמסכים מראש להחלטת המזמין בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה.

 

המזמין אינו מחויב לנמק את החלטתו לבחור במציע זה או אחר, אם יבחר מציע, או שלא לבחור במציע כלשהו.

 

 

                                                                                                 בכבוד רב,

                                                                              המועצה ליצור ושיווק כותנה בע"מ